• den 13. juli 2019

Bestyrelsesmøde 9. Juli 2019

Referat

Bestyrelsesmøde 9. juli 2019

Deltagere:

Petra, have nr. 79 (dagsorden + referat) – FORMAND
Charlotte Zon, have nr. 8 – NÆSTFORMAND
Jonna, have nr. 132 – KASSERER
Lisbeth, have nr. 110
Mathias, have nr. 148 

Meldt afbud:
ingen

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Jonna J

1. Velkommen

 • vi har været på tredje havesyn i 2019, hvor der udover fjernelse af ukrudt også har været hækkeklip. Til generalforsamlingen var der afstemning om hækkehøjde, der fortsat ikke må overstige 165 cm, hvorfor dette også har været et opmærksomhedspunkt. Flere hække var lidt for høje, og vi forventer, at det er justeret og bragt i orden til næste hækkeklip i september. 
 • De haver, som ikke kunne godkendes ved havesynet, bliver kontaktet per mail med muligheden for at for at undgå et gebyr.

2. Eventuelle tilføjelser/ændringer til sidste referat 

 • ingen

3. Status på det aktuelle regnskab

 • regnskabet ser fortsat fint ud – ingen afvigelser eller overraskelser i regnskabet
 • regnskabet kommer dog til at se lidt anderledes ud på grund af ændringerne orienteret om ved generalforsamlingen i år (depositum blev tilbagebetalt ved reduktion af 1. halvårs haveleje)
 • samtidig er der ikke mange indtægter på overdragelser og vurderinger i øjeblikket – der er ikke mange haver til salg, som på mange måder er positivt, men kan komme til at udfordre os senere på året, da der er budgetteret med 15.000kr (beløbet er i år allerede sat ned fra 30.000kr fra 2017)
 • derudover er der ikke nogen større udgifter endnu (kun dem, der er budgetteret med i forvejen)

4. Status byggeansøgningerne

 • det er fortsat meget vigtigt at vide for alle kolonihavemedlemmer, at en eventuel ombygning/tilbygning eller nybyggeri stadig skal godkendes hos bestyrelsen, inden ansøgeren selv sender den videre til kommunen til godkendelse
 • på nuværende tidspunkt er der ingen byggeansøgninger, der afventer godkendelse fra bestyrelsen

5. Status på molokkerne – opdatering på containerløsningen/-situationen

 • Jonna og Martin arbejder fortsat ihærdigt på vores molokløsning, som desværre kommer til at tage længere tid end oprindeligt forventet
 • i øjeblikket er vores bedste bud, at molokkerne bliver etableret efter højsæsonen, dvs. i september/oktober og vi dermed må klare en sæson mere med vores containere
 • bestyrelsen henstiller i den forbindelse alle til at byde ind ift. frem- og tilbagekørsel af containerne de respektive dage
 • der vil komme løbende opslag på Facebook samt opslag på opslagstavlen med kalender for afhentning af containerne
 • i 2018 blev containerne tømt hver 14. dag – både restaffald og sorteret affald; restaffald bliver også i år afhentet hver 14. dag, men pap/papir og plast/metal bliver dog kun hentet hver 4. uge (cirka en gang om måneden)
 • bestyrelsen holder øje med, om der bliver behov for flere containere hen over sommeren og informerer selvfølgelig også fortsat løbende

6. Havesalg siden sidst

 • der er solgt 2 haver siden sidst

7. Opfølgningpå arbejdsopgaverne i bestyrelsesgruppen

 • se eventuelt oversigten over flere af vores faste arbejdsopgaver i de foregående referater
 • hermed oversigt over de vigtigste opgaver indtil videre:
 • håndtering af byggesager (Mathias) – løbende (se ovenfor)
 • håndtering af haveoverdragelser (Jonna) – løbende
 • modernisering af vedtægterne v/ samling af vedtægtsudvalget (tidligere Jonna, nu overdraget til Petra) – de første to møder er afholdt med medlemmerne af vedtægtsudvalget, som meldte sig ved generalforsamlingen 
 • bestilling af haveaffaldscontainere samt tømning af dem (Jonna) – der arbejdes p.t. på en mere holdbar midlertidig løsning (se ovenfor)
 • planlægning arbejdshold til containertømning (Lisbeth) – løbende
 • netværksarbejde med resten af kolonihaverne på Annebergvej (Petra) – i gang

9. Vigtige datoer: 

 • ”Tour-de-kolonihave”: Besøg i Aablink, hvor der var rundvisning og der blev drøftet hvordan øvrige haveforeninger, håndtere vedtægter/havesyn o.lign. Næste besøg er i vores forening og bliver den 20. august kl. 17 – mere info følger
 • der er foreslået en ”Åben Have”-dag, som bestyrelsen bakker op omkring – mere info følger

10. Punkter til næste møde

 • ingen

11. Eventuelt

 • forslag om fælleshave: Formanden ønsker køb af fælleshave – og fremsætter forslag om dette på næste generalforsamling.

Vel mødt!

Mange solrige sommerhilsner fra

Bestyrelsen i Bartholine Jørgensens Minde 🙂