Vurderingsudvalget

Vurderingsudvalget

Vurderingsudvalgets sammensætning 2023

Kolonihaveforbundets vejledinger om vurdering af kolonihavehuse kan læses her.

Hvem har ansvaret for en vurdering?

Vurderingsudvalget foretager havevurderingerne og har som udgangspunkt ansvaret for den vurdering, der er foretaget.

Hvor længe gælder en vurderingsrapport?

En vurderingsrapport gælder i 12 måneder uanset, hvornår den er udarbejdet.

Kan der gives dispensation?

Dispensation for lovliggørelse af bygninger i forhold til “Aalborg Kommunes almindelige Bestemmelser for Kolonihaver,” kan kun gives af Kommunen i samarbejde med Kredsen. Ansøgning herom indsendes til Kolonihaveforbundet, Nordjysk Kreds via nordjysk.kreds@gmail.com

Hvordan opgøres løsøre?

Løsøre defineres som tilbehør til hovedhus, udhus mv., og som ikke er nagelfast eller tilpasset inventar, eksempelvis standardhvidevarer, møbler, gardiner, lamper osv. Et komfur opstillet i en skabsrække er f.eks. løsøre.

Hvad koster det?

Vurderingsgebyret, kr. 500,-, afregnes kontant med vurderingsudvalget.

 

Kolonihaven skal vurderes og evt. lovliggøres, før et salg kan foretages. Første trin er derfor at udfylde denne ejerklæring og sende den direkte til bestyrelsen via e-mail. Du indbetaler 500 kr. ved:

1. at betale med MobilePay til vores nye 5-cifrede nummer 75445 – husk at skrive ”Vurdering + havenummer”.
eller
2. at overføre beløbet til foreningens konto 7441-0001202224 – husk at skrive ”Vurdering + havenummer”.

 

Når vurderingen er endeligt afsluttet, og en køber er fundet, skal følgende sendes til bestyrelsen:

1. Købers fulde navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato.

2. Overtagelsesdato – ikke nødvendigvis samme dato som overdragelsesmødet, men ikke tidligere. Det skal dog først forventes at overdragelsen først sker 14 dage efter, bestyrelsen har modtaget alle relevante informationer samt tingslysningsasttest. 

3. Den samlede salgspris og løsørets del heraf.

4. Oplysning om, hvordan købesummmen afvikles (eks. bankoverførsel, kontant).

5. Oplysning om hvorvidt køber, sælger eller begge skal betale overdragelsesgebyret (3% af salgssummen, min. kr. 200 og maks. kr. 1.000).

6. Løsørefortegnelse, påtegnet af vurderingsudvalget.

7. En officiel attesteret tingbog skal bestilles via tinglysningsretten her. Her skal du betale 150 kr. for tingbogen til Tinglysningsretten, samt bestille tingbogen (IKKE via Den Digitale Tingbog) ved f.eks at benytte Tinglysningsrettens kontaktformular (læs mere om hvordan du gør via det ovenstående link) (Se evt. også Kolonihaveforbundets information om tinglysning her).

8. Kolonihavehuset må ikke være uforsikret, og køber skal derfor – medmindre han/hun tilslutter sig haveforeningens kollektive forsikring (anbefales) – vedlægge dokumentation (i form af police og betalingskvittering) for, at bygningsbrandforsikring er tegnet forinden overdragelsen.

 

Kassereren sender udkast til overdragelsesdokument til køber og sælgers godkendelse. Sælger kontakter kassereren for fastsættelse af tid og sted for overdragelsesmøde.
Sælger skal medbringe følgende til overdragelsesmødet:

1. En af køber bekræftet dagsaktuel vandmåleraflæsning.

2. Nøgler til kolonihaven samt til låge mod Annebergstien/dagrenovationscontainere (fællesnøgle).

 

På overdragelsesmødet foretages følgende:

1. Vandmåleraflæsning påføres bilag til overdragelsesdokument.

2. Overdragelsesdokument (med bilag) underskrives af køber og sælger. Køber og sælger får efterfølgende, når bestyrelsen har underskrevet, tilsendt hhv. original udgave og kopi af overdragelsesdokumentet (med bilag).

3. Lejekontrakt og kopi heraf underskrives af køber og det tilstedeværende, for overdragelsen ansvarlige, bestyrelsesmedlem. Køber får udleveret “Medlemmets eksemplar”.

4. Alle, de på dokumenterne anførte personnavne, skal være til stede og underskrive, for såvel sælger som køber. I modsat fald skal der foreligge fuldmagt fra vedkommende, behørigt underskrevet af to vitterlighedsvidner med navne, adresser og telefonnumre.

5. Nøgler overdrages fra sælger til køber.

6. Det tilstedeværende bestyrelsesmedlem gennemgår de vigtigste §’er samt Nyttige Oplysninger med køber.

 

El-forsyning (vigtigt):

1. Sælger skal afmelde evt. el-forsyning til forsyningsselskabet og køber skal ligeledes huske at tilmelde sig. Sker dette ikke lukker forsyningsselskabet for strømmen uden varsel.