Vedtægter

Foreningens vedtægter

§ 1 Foreningens navn er ”Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde”, stiftet den 15. januar 1936

Foreningen er oprettet d.15.januar 1936. Lejeaftalen mellem Aalborg Kommune, Kolonihaveforbundet, Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som varige haver. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune.

§ 2 Formål og virke

2.l.        Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagt areal matrikel nr. 80 aum m.fl. Aalborg Markjorder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt.

2.2.       Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og Nordjyske Kreds.

2.3.       Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en for området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de af foreningens optagne medlemmer. De anlagte haver skal dyrkes som kolonihaver. Helårsbeboelser i haverne er forbudt. Overnatning er tilladt fra den l. april til den 31. oktober.

§ 3 Medlemmer

3.l.     Som medlem og medlejerkan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

3.2.       Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bolig i Aalborg kommune udenfor haveforeningen

Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindeligt og anbefalet, 14 dage efter oplysningen er fremkommet.

Ved sådanne opsigelser/ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på det lejede havelod og nærværende vedtægts § 7.

3.3.       Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet

3.4.       Hvert medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidigt være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Ingen lejer kan fremleje eller udleje sin havelod eller dele deraf uden bestyrelsens godkendelse/samtykke.

3.5.       Tvistspørgsmål mellem foreningsbestyrelsen og medlemmet kan indankes for Nordjysk Kreds til endelig afgørelse.

§ 4 Optagelsesgebyr og hæftelse

4.1.      I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden af foreningen.

4.2.       Medlemmerne hæfter alene med foreningens formue for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne.

§ 5 Lejeafgift og betalingsbetingelser

5.l.        Lejeafgiften og indbetalingernes antal for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud

fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen fastsætter endvidere størrelsen af gebyr.

Gebyrerne er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Større økonomiske investeringer, skal indgå i det udsendte budget og godkendes på generalforsamlingen.

5.2.       Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

Terminen for indbetalinger 01.04 og 01.08.

5.3.       Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et rykkergebyr på 200 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1000 kr. for hver forsinket indbetaling.

5.4.       Såfremt rykker med gebyr for leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.

5.5.       Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer.

§ 6 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

6.l.        Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2.       Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

6.3.       Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i Kolonihave forbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet jvf. nærværende vedtægts § 7.

6.4.       For hver have skal der være anbragt én låge som indgang til havelodden. Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse og være max. 1.2 m. bred. Havens nr. skal være anbragt tydelig.

6.5.       Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand.

Angribes havens beplantning af ondartet plantesygdom, underrettes bestyrelsen straks.

Lejerne kan ikke modsætte sig de aktiviteter der skal igangsættes til bekæmpelse af sygdommen.

Haverne skal drives på forsvarlig havebrugsmæssig måde og må ikke tilsås/beplantes med ensartede afgrøder.

Enhver lejer har pligt til at gøde og dyrke jorden forsvarlig, således den ikke udmagres.

Ved havens vedligeholdelse forstås, at udover selve haven skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt o. lign.

6.6.       Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel.

Lejeren må straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse eller beskære beplantningen ned i en passende afstand og størrelse, således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser.

6.7.       Lejerne er sikret gratis konsulentbistand ved Kolonihaveforbundets og kredsens konsulentbesøg i haveforeningen.

6.8.       Bestyrelsen er pligtig til hver måned fra 1. maj til 31. oktober at efterse haver, veje, stier og hække.

Finder bestyrelsen mangler vedrørende vedtægter og ordensregler, træder følgende procedure i kraft.

1) Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse.

2) Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved § 7. Ved grovere overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan opkræves et gebyr.

§ 7 Opsigelse eller ophævelse af lejemål

7.1.       Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m., ikke betales inden udløbet af angivne frist.

7.2.       Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af et havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

7.3.       Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter det lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

7.4.       Har medlemmet ikke inden 4 uger efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse og de vilkår overtagelsen skal ske på.

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, e.v.t. ved auktion. Salget annonceres i lokal avis gældende for området.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemsskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtigt til at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddelig gjort, ligesom medlemmet er pligtigt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.5.       Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.

Bestyrelsen skal også underrette skifteretten om, at vedkommende har have i foreningen.

Skifteretten giver herefter besked om, hvem der er udlagt som ejer af haven.

Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør antageligt, at den har vigtige grunde til at modsætte sig dette. At en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens køn indenfor den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m. m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden, at slægtninge i op/nedstigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje. Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

Ved sådanne overdragelser betales der intet gebyr til foreningen.

7.6.       Ethvert medlem er ansvarligt for hvem han/hun giver adgang til sin have, det være sig familie eller besøgende.

Enhver færden og skade, som forårsaget af sådanne personer, betragtes som forårsaget af medlemmet selv.

Skulle noget medlem/bruger gøre sig skyldig i tyveri, vold eller anden utilbørlig handling overfor et andet medlem/bruger eller dennes have, medfører det øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.

7.7.       Ved overtrædelse af 7.1-7.2.og 7.3 skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligholdelsen ikke ophører inden ovennævnte frist, vil medlemmet blive opsagt uden yderligere varsel, skriftligt, såvel som anbefalet. Ved påkrav/påtale samt ophævelse af lejemålet skal Kolonihaveforbundets standardbreve benyttes.

7.7A     Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevist eller ubevist har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v. der overtages.

7.8.       Foreningens vurderingsudvalg skal forinden enhver haveoverdragelse foretage en vurdering og værdiansættelse efter de retningslinjer, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet.

Vurdering vil finde sted efter skriftlig henvendelse til foreningen. Forinden skal der til foreningens kasserer være indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

7.9.       Vurderingen kan ankes til et af Nordjysk kreds nedsat ankenævn mod et fastsat gebyr. Ankenævnets kendelse vil være endelig.

7.10.     Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse/hus forsikret, med mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt. Herunder også asbestforurening o.l.

Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres/genopføres, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser. ” Almindelige bestemmelser for kolonihaver.”

Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader.

§ 8 Pligtarbejde/Fællesarbejde

8.1.       Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved renholdelse og vedligeholdelse afveje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren.

8.2.       Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme gebyr, hvilket er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 9 Generalforsamlingen

9.1.       Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2.       Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsrets afslutning og med en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

1) VALG AF DIRIGENT

2) BERETNING

3) ÅRSREGNSKAB, MED EVENTUEL REVISIONSPÅTEGNING

4) INDKOMNE FORSLAG

5) GODKENDELSE AF BUDGET

6) VALG AF FORMAND/ KASSERER

7) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

8) VALG AF SUPPLEANTER

9) VALG AF REVISORER

10) VALG AF REVISORSUPPLEANT

11) VALG AF VURDERINGSUDVALG

12) VALG AF VURDERINGSUDVALGSSUPPLEANTER

13) EVT.

9.3.       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.

9.4.       Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.

9.5.       Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen, hvorefter de skal optages på den dagsorden der udsendes til medlemmerne. Eventuelle ændringsforslag til udsendte indkomne forslag, der har større økonomiske indvirkninger på det nye budget, skal være formanden i hænde senest4 dage før generalforsamlingen.

Andre ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

9.6.       Adgang til generalforsamlingen har enhver havelejer og dennes ægtefælle eller samlever.

I tilfælde af fravær kan havelejer give fuldmagt til sin ægtefælle eller samlever.

9.7.       Derudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

9.8.       Hver have har 1 stemme.

9.9.       Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen når det drejer sig om vedtægtsændring, optagelser af kollektive lån eller ekstra ordinære indskud, jvf. § 5 pkt. 5.1. eller haveforeningens eventuelle opløsning.

Dertil kræves mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10.       Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær, samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.

Bliver mødet optaget på bånd, skal dirigenten indhente tilladelse ved generalforsamlingen inden mødets start.

§ 10 Bestyrelsen

10.1.     Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

10.2.     Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, medens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Nyvalg til bestyrelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Ved forfald kan genvalg finde sted ved skriftlig fuldmagt afleveret til formanden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær.

10.3.     Generalforsamlingen vælger derforuden suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges l tillidsrepræsentant fra hver have. Undtaget er udvalg under bestyrelsen.

Bestyrelses- og suppleant valg er for henholdsvis 2 og 1 år. Genvalg kan finde sted.

Såfremt formand eller kassereren afgår indenfor en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratrædelse ikke sker umiddelbart før en generalforsamling.

10.4.     Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratrædelse på en og samme gang, ikke kan suppleres op gennem antallet af suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

10.5.     I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mm, ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9.

10.6.     Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret.

10.7.     Der optages referat af møderne, som opbevares i formandsmappe, protokol, eller computer.

Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

10.8.     Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et af bestyrelsesmedlemmerne måtte begære det.

10.9.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlspørgsmål mellem medlemmerne.

10.10.   Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes jvf. pkt.10.4.

10.11.   Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af foreningens fastsatte beløb.

Kassereren kan kun hæve penge, når der er 2 godkendte underskrifter på udbetalingsbilaget.

Bestyrelsen tilrådes at tegne:

a) Bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger.

b) Underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler.

c) Vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

d) Erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand.

e) Ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

Præmien betales af foreningen.

10.12.     Formandens og kassererens samt eventuel øvrige bestyrelsesmedlemmers eventuelle omkostninger, såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen.

Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11 Tegningsret

11.1.     I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

11.2.     Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§ 12 Regnskab og revision

12.1.     Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af de valgte revisorer i sin helhed.

Regnskabet udsendes sammen med budgettet og indkaldelse til generalforsamlingen.

12.2.     For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for l år 2 suppleanter.

Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

12.3.     Års regnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året.

§ 13 Foreningens opløsning

13.1.     Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

13.2      Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af det beløb som forudbetalte haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

13.3.     Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Aalborg Kommune og Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds er løbende.

§ 14 Tavshedspligt

14.1.     Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

§ 15 Bygningsregler for kolonihavehus

15.1.     Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området.

Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Aalborg Kommunes By & Landskabsforvaltning, Park & Natur

“Almindelige bestemmelser for kolonihaver”. Disse bestemmelser skal udleveres til lejerne.

Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovligt opført byggeri fjernet. Sker dette ikke kan der blive tale om opsigelse jvf. nærværende vedtægts § 7.

15.2.     Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med skriftlig forslag (skitse) visende, hvorledes lejeren har tænkt sig det udført. Herefter skal bestyrelsen skriftlig godkende eller evt. give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen. Ibrugtagningsgodkendelse skal foretages inden 12 mdr. Dette gælder også for nyopførelse af kolonihavehuse.

§ 16 Vedtægtsændringer

16.1.     Ændringer i foranstående vedtægt skal vedtages på Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds repræsentantskabsmøde og godkendes af Aalborg Kommunes By & Landskabsforvaltning, Park & Natur.

Ændringer af § 4.2, 5.3, 5.4, 10.11 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2016

Ændringer af § 15.1 og 16.1 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2017

Ændringer af § 3.1, 5.1 og 8.2 vedtaget på repræsentantskabsmødet 2019

§ 17 Interne ordensbestemmelser

17.1 Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, behandler klagesager, byggesager og gennemfører havesyn. Bestyrelsen tager herunder stilling til udstedelse af gebyrer og ophævelse af lejemål, ligesom bestyrelsen i enkeltsager kan dispensere fra nedenstående interne ordensbestemmelser.

Bestyrelsen er forpligtet til at efterse haver, veje og hække i perioden 1. maj til 1. oktober. Eftersynet vil normalt blive gennemført den 2. mandag i måneden. Finder bestyrelsen ved disse eftersyn, at have, vej og hække ikke er vedlige- og renholdte, pålægges lejeren et gebyr på kr. 300 og en frist til at bringe forholdene i orden. Ved gentagelse stiger gebyret med kr. 100 pr. gang. Er have, vej og hække ikke bragt i orden inden for den fastsatte frist, kan bestyrelsen foranledige dette gjort for lejers regning. Undlader lejer vedvarende at efterkomme bestyrelsens anvisninger, kan den pågældendes lejemål ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

17.2 Generel vedligeholdelse

Ved havens vedligeholdelse forstås, at der udover selve haven skal holdes rent for ukrudt og lignende ud til midten af vejen. Af hensyn til vejenes vedligeholdelse må ukrudt i vejene dog ikke skufles væk, men skal i stedet fjernes ved at rykke det op eller ved blot at nipse de grønne toppe af. Alternativt kan anvendes gasbrænder.
Enhver lejer er pligtig at have en havelåge med tydeligt nummer og forsvarlig lås. Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse. Lågens mål må ikke overstige 1,65 m i bredden. Ved overtrædelse vil forholdene skulle bringes i orden, enten ved lejers egen foranstaltning eller ved at bestyrelsen indsætter ekstern hjælp for lejers regning. Overtrædelse kan straffes med et gebyr på kr. 300, som i gentagelsestilfælde stiger med kr. 100 pr. gang.

17.3

Beplantning og bevoksning

Alle hække skal være af tjørn, reparationer må dog foretages med naur. Hækkene må ikke beskadiges og skal af lejeren til enhver tid holdes fri for ukrudt og uvedkommende beplantning.

Hækkene klippes som minimum 2 gange årligt. Tidspunkt for kontrol fastsættes af bestyrelsen. Af hensyn til bestyrelsens mulighed for at kunne kontrollere havernes tilstand må højden på de hække, som grænser ud mod foreningens veje, ikke overstige 1,80 m. Det er dog tilladt at lade hækken omkring indgangen til haven gro op i en portal.

For side- og baghække, som støder op mod Annebergvej, Annebergstien eller anden haveforening, gælder, at højden jfr. hegnsloven ikke må overskride 2,00 m, heller ikke selvom andet skulle være aftalt mellem naboerne. I tilfælde, hvor naboerne ikke kan blive enige om højden på hækken, må højden ikke overskride 1,80 m.

Overtrædelse kan straffes med et gebyr på kr. 300. Ved gentagelse stiger gebyret med kr. 100 pr. gang. Undlader en lejer vedvarede at efterkomme bestyrelsens anvisninger, kan den pågældendes lejemål ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

Pil, poppel, hyld og hyben må ikke plantes i haverne. Konstateres der nyplantninger af disse sorte, vil de skulle fjernes ved lejers foranstaltning. Dette kan ske ved, at lejer selv foranstalter beplantningen fjernet, eller at bestyrelsen indsætter ekstern hjælp for lejers regning.

Skulle ondartede sygdomme angribe en lejers have, er vedkommende pligtig straks at meddele bestyrelsen dette. Herefter skal bestyrelsen søge konsulentmæssig vejledning. Lejeren må ikke modsætte sig de foranstaltninger, som bestyrelsen – i samråd med konsulenten – tager for at bekæmpe sygdommen. Undlader en lejer enten at anmelde sygdomme af en sådan karakter eller efterfølgende at efterkomme bestyrelsens anvisninger, kan den pågældendes lejemål ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

Der må ikke plantes nærmere skel end 1,00 m. Konstateres der nyplantninger, som overskrider dette, vil de skulle fjernes ved lejers foranstaltning. Dette kan ske ved, at lejer selv foranstalter beplantningen fjernet, eller at bestyrelsen indsætter ekstern hjælp for lejers regning.

Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel, med mindre det er aftalt mellem naboerne. Såfremt bestyrelsen gøres opmærksom på en overtrædelse af dette, vil den foranstalte forholdet bragt i orden. Dette kan ske ved lejers egen foranstaltning eller ved ekstern hjælp for lejers regning.

17.4 Støj og gene

Kolonihaverne skal være et fristed for alle, hvorfor enhver under sit ophold skal udvise størst muligt hensyn til andre, herunder begrænse støjgener til et minimum.

Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde, at lejeren ikke generer andre lejere, jfr. Radiospredningsloven. Overtrædelse kan straffes med et gebyr på kr. 300, som i gentagelsestilfælde stiger med kr. 100 pr. gang.

Motordrevne have- og byggeredskaber må i tiden 1. maj til 1. september ikke anvendes fra lørdag kl. 12 til mandag morgen kl. 8. Dette gælder også helligdage. Undtaget herfra er weekender, hvor der er sidste frist for klipning af hæk. Her kan motordrevne haveredskaber også anvendes lørdag kl. 12-18 og søndag kl. 9-12. Overtrædelse kan straffes med et gebyr på kr. 300, som i gentagelsestilfælde stiger med kr. 100 pr. gang. Hvis en lejer vurderes vedvarende at genere eller chikanere andre lejere forsætligt eller opfordrer andre til det samme, kan den pågældendes lejemål ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

17.5 Kæle- og husdyrhold

I haverne må ikke holdes husdyr, herunder høns og duer. I havesæsonen kan mindre kæledyr, som kaniner, hamstre og marsvin, holdes i løbegård eller bur, og ligeledes skal hunde og katte holdes indenfor egen have. Det er ikke tilladt at fodre vilde katte, ligesom det påhviler enhver at bekæmpe rotter og mus. Overtrædelse kan straffes med et gebyr på kr. 300., som i gentagelsestilfælde stiger med kr. 100 pr. gang. I grove tilfælde kan den pågældendes lejemål ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

17.6 Færdsel i området

Al færdsel med motorkøretøjer på foreningens veje bør begrænses til et minimum og skal i alle tilfælde foretages med forsigtighed og passende agtpågivenhed. Maks. tilladte hastighed er 15 km/t. Parkering på vejene er ikke tilladt, hvorimod af- og pålæsning er. Chaufføren skal dog opholde sig i nærheden således, at køretøjet kan flyttes af hensyn til anden trafik. Bilvask er selvsagt ej heller tilladt. Overtrædelse kan straffes med et gebyr på kr. 300, som i gentagelsestilfælde stiger med kr. 100 pr. gang.

17.7 Vand og vandspild

Vand aflæses og indberettes senest den 30. september. Såfremt denne frist ikke overholdes, bortfalder det indbetalte a conto beløb på kr. 300. Såfremt bestyrelsen ser sig nødsaget til at udsende rykker, pålægges et gebyr på yderligere kr. 100.

Hvis der indtræffer tørke eller lignende af længere varighed, skal bestyrelsen drage omsorg for, at der indføres midlertidigt vandingsforbud. Såfremt en lejer ikke efterkommer de af bestyrelsen fastsatte midlertidige regler for vanding, kan denne straffes med et gebyr på kr. 300., som i gentagelsestilfælde stiger med kr. 100 pr. gang.

Det er ikke tilladt at installere eller anvende vaskemaskine eller opvaskemaskine. Såfremt bestyrelsen bliver eller gøres opmærksom på en overtrædelse af dette , vil den foranstalte forholdene bragt i orden. Dette kan ske ved lejers egen foranstaltning eller ved ekstern hjælp for lejers regning. Pågældendes lejemål kan efterfølgende ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

17.8 Åben ild

Al åben ild i haverne er forbudt. Undtaget herfra er dog flytbare grill. Konstateres der åben ild i en have, vil den blive slukket ved brandvæsenets foranstaltning, og alle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af lejeren. Pågældende lejemål kan efterfølgende ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

17.9

Lovpligtig brandforsikring

Kopi af kvittering for lovpligtig brandforsikring i henhold til vedtægternes § 7.10 skal senest 14 dage efter forfaldsdato:

Afleveres i én af haveselskabets postkasser,
fremsendes som brev til foreningens kasserer, eller
sendes med e-mail til foreningen (bartholine@live.dk)
Sker dette ikke, pålægges et gebyr på kr. 300. Hvis kvittering ikke er forevist efter yderligere 14 dage, kan den pågældendes lejemål ophæves. Lejeren har da krav på det i § 7 omtalte overskud.

17.10 Øvrigt

En have kan ikke sælges til en pris, der ligger over vurderingssummen. Der betales et vurderingsgebyr, som fastsættes af generalforsamlingen. Vurderingen gælder for det indeværende kalenderår.

Haveforeningens hjemmeside er www.bartholine.dk. Hjemmesiden skal som minimum indeholde:

Opslagstavlen
Beskrivelse af Haveselskabet
Bestyrelsens kontaktinformation
Foreningens “Nyttige oplysninger”
Foreningens vedtægter
Indberetning af kontaktinformation (e-mail og telefonnummer)
Indberetning af aflæsning af vandur
Dagsorden og referat samt bestyrelsens beretning fra generalforsamling
Referater fra bestyrelsesmøder (undtaget lukkede punkter)
Efter revisionen overtager formanden det reviderede regnskab samt regnskabsbilagene og er ansvarlig for deres op

bevaring i 5 år.

Efter generalforsamlingen udsendes referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning med post til alle haveejere.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. januar 1938.

Ændret den 13. januar 1970.

Revideret den 6. februar 1978 og godkendt af Aalborg Kommunes Ejendomsadministration den 10. februar 1978.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. april 1985.

Ændret på generalforsamling den 14. februar 1993

Ændret på generalforsamling den 16. februar 1997.

Ændret på generalforsamling den 15. februar 1998.

Ændret på generalforsamling den 10. februar 2002.

Ændret på generalforsamling den 6. februar 2006.

Ændret på generalforsamling den 9. februar 2009.

Ændret på generalforsamling den 14. februar 2011.

Ændret på generalforsamling den 19. februar 2014.