• den 5. april 2018

Bestyrelsesmøde 4. April 2018

Referat: Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Deltagere:

Jonna, have 132

Jeanne, have 145

Lars have 77

Martin have 147

Charlotte have 8

Meldt afbud:

Anne-Sofie, have nr. 24

Petra have nr.79

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Jonna

 

 1. Børnearrangement den 19.maj.

Charlotte deltog i dette punkt. Hun er godt i gang med at planlægge arr. og blev bevilget 1000 kr. til dagen. Der bliver orienteret på Facebook, bartholine.dk og ved opslag.

 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

Godkendt

 1. Gennemgang og status af vores regnskab 2018

Gennemgået

 1. Haveleje 1.halvår er godt på vej ind på kontoen.

Leje+vandledning+ vand2017.

Vandspild 2017 var 381m3mod 369m3året før – så om ikke andet, er det nogenlunde stabilt. 

 1. Gennemgang og status af byggesagerne
 • Jeanne og Lars er i stadig gang med flere byggeansøgninger/-godkendelser
 • Optegning af have og bygninger

NYT

Nordjyske kreds og Aalborg Kommune ønsker ved dispensation at lovliggøre alle huse, som er opført før 2004. For at gøre kort proces foreslår man, at alle havelejere afleverer en skitse over egen have med angivelse af afstand fra bygning til skel samt bygningsstørrelse. Det vil vi derfor på et tidspunkt bede alle medlemmer om at gøre – også hvis man har et nyere hus. Mere herom senere.

 1. Havesalg i perioden

Siden 1.januar er der solgt 3 haver

 1. Opfølgning på arbejdsopgaver
 • containere: Jeanne arbejder på sagen, og vi håber der kommer affaldscontainere inden weekenden og vandåbning.
 1. Vigtige datoer

Vandåbning lørdag den 7.april kl. 12.00.

 1. Eventuelt

Lars orienterede kort fra formandsmødet. Ref. fra mødet kommer senere.