Opslagstavle

Bartholine Jørgensens Minde

 

Opslagstavle

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 22. marts ses her. - 5. marts 2017.

 

Al "forretning" er nu overgået til Nordjysk Kreds.

Som allerede anført nedenfor den 22. ds., er alle haveforeningens "forretninger" pt. overgået til Nordjysk Kreds,

hvilket den nuværende - og tilsyneladende afgående - bestyrelse naturligvis har taget til efterretning. - Besty-

relsens korrespondance med Kredsen herom ses her, inkl. bestyrelsens huskeliste, ses her. - Bestyrelsen bekla-

ger naturligvis de gener, der måtte blive påført medlemmerne som manglende opfyldelse heraf, - og som den

under de nuværende omstændigheder er helt uden indflydelse på. - Alle afventer vi nu Kredsens indkaldelse til

den bemeldte ekstraordinære generalforsamling den 22. marts. - 27. februar 2017.

 

Ekstraordinær generalforsamling den 22. marts.

Haveforeningen har den 20. ds. modtaget følgende fra Nordjysk Kreds, v/Inger Kløjgaard:"Efter at have talt

med forbundet, kan vi oplyse at al forretning ang. Barth. Jørgensens Minde, overgår til Nordjysk Kreds, efter-

som I har overladt indkaldelse af ekstra ordinær generalforsamling til os. Ny generalforsamling bliver onsdag d.

22. marts." - Bestyrelsen har samme dag svaret, at dette er taget til efterretning og at man derfor har aflyst

bl.a. følgende pt. aktuelle handlinger: Udsendelse pr. brevpost af foreliggende generalforsamlingsreferat/årsbe-

retning/nyttige oplysninger, haveoverdragelser, opkrævning af haveleje pr. 1/4 2017. - Fremtidige henvendel-

ser til bestyrelsen i øvrigt vil ligeledes blive henvist eller videreekspederet til Kredsen. - Se i øvrigt bestyrelsens

arbejdsopgaver her på hjemmesiden under menupunkt BESTYRELSEN. - Bestyrelsen afventer herefter nærmere

fra Kredsen og foretager herefter ikke yderligere såkaldte forretninger. - 22. februar 2017.

 

Generalforsamlingen den 15. februar.

På generalforsamlingen den 15. ds. blev bestyrelsens årsberetning nedstemt. Efterfølgende blev der stillet et

mistillidsvotum mod den siddende bestyrelse, med beslutning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsam-

ling. I overensstemmelse med Kolonihaveforbundets Bestyrelsesvejledning 2017 henviste bestyrelsen indkaldel-

sen af denne til kredsbestyrelsen, hvilket den 16. ds. er skriftligt meddelt Nordjyske Kreds. Der afventes nu

kredsbestyrelsens tiltag herom. - Den nuværende bestyrelse fungerer uændret frem til den ekstraordinære ge-

neralforsamling. - Bestyrelsens årsberetning ses her. - og generalforsamlingsreferatet her. - 18. februar 2017.

 

Svar fra Datatilsynet.

Jfr. nedenfor, den 26. januar 2017, foreligger der nu svar fra Datatilsynet. - Svaret af 13. ds. giver ingen kon-

kret afklaring, men konkluderer derimod følgende:"Afslutningsvis skal jeg oplyse, at det ikke er muligt for mig

at tage stilling til, hvorvidt der konkret sker en overtrædelse af persondataloven i forbindelse med det beskrev-

ne, men at tilsynet forbeholder sig retten til at tage stilling i forbindelse med en evt. konkret klagesag, hvorfor

der er tale om generel vejledning. - Datatilsynet foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af jeres e-mail

af 15. december 2016." - På denne baggrund vil bestyrelsen fortsat rette sig efter Kolonihaveforbundet, som

mener, at vi ikke bør foretage os noget videre, med mindre, at medlemmer konkret henvender sig om oplysnin-

ger, som de ønsker at få fjernet. - 14. februar 2017.

 

Måske lempelse i Kommunens byggeregler for kolonihavehuse ...?

Den 24. ds. afholdtes byggemøde i Nordjysk Kreds for samtlige de af Kredsen omfattede 26 haveforeninger. - Mø-

det omhandlede en række ændringsforslag til byggereglerne i "Aalborg kommunes almindelige bestemmelser for

kolonihaver" til efterfølgende forelæggelse for kommunen, som på forhånd har udtalt sig velvilligt indstillet. - Pro-

blemerne fokuseredes primært (og vel naturligt nok) på lovliggørelsen af kolonihavehuse, der ligger for tæt på skel

(min. 2,5 m), med deres nuværende fastlåsning mht. forbud om tilbygning. - Blandt ændringsforslagene var de

mest markante:

  • For bebyggelser, opført før den 1/1 2005, accepteres manglende afstand til skel og nabohus (hhv. min. 2,5 og 5 m) og husene dispenseres generelt som lovliggjorte.
  • Der tillades tilbygning til samme, når blot selve tilbygningen opfylder afstandskravene til skel og nabohus.

Ændringsforslagene videresendes nu fra Kredsen til Aalborg Kommune for videre forhandling, - og vi afventer

naturligvis spændt resultatet. - 30. januar 2017.

 

Forespørgsel til Datatilsynet.

Bestyrelsen har den 15/12 2016 tilskrevet Datatilsynet om videregivelse af medlemsoplysninger på det åbne

internet. - Henvendelsen kan ses her. - Ifølge Datatilsynet kræver sådan offentliggørelse det enkelte medlems

samtykke. - Spørgsmålet: Er vi dermed afskåret fra fremtidig at lægge links til eksempelvis bestyrelses- og generalforsamlingsreferater samt årsberetninger her på hjemmesiden ..? - Desværre er der op 3 måneders ven-

tetid på svar fra Datatilsynet, og vi kan derfor næppe forvente respons forinden næstkommende generalforsam-

ling den 15. februar. - Vi har tillige forespurgt Kolonihaveforbundet, som mener, at vi ikke bør foretage os noget

videre, med mindre, at medlemmer konkret henvender sig om oplysninger, som de ønsker at få fjernet. - Dette

skete netop i december 2016, da bestyrelsen her på hjemmesiden - med navns nævnelse - beklagede et besty-

relsesmedlems egenhændige misbrug af foreningens personkartotek til udsendelse af en personlig mail fra egen

IP-adresse til samtlige medlemmer, uden den øvrige bestyrelses viden og godkendelse. - Bestyrelsen afventer

således stadig Datatilsynets svar, og agter indtil videre at følge Kolonihaveforbundets anbefaling. - 26. januar

2017.

 

Stort besøg her på hjemmesiden.

Vores hjemmeside høster ros fra mange sider, hvilket da også bekræftes af det store besøgstal:

Antal besøg det seneste år: 14.652, svarende til gennemsnitligt 40 besøg hver eneste dag år igennem.

Antal besøg den seneste måned: 1.413, svarende til gennemsnitligt 47 pr. dag.

Antal besøg den seneste uge: 458, svarende til gennemsnitligt 65 pr. dag, - bemærkelsesværdigt højt her i

lavsæsonen, - måske skyldes det bestyrelsens forhåndskommentarer til den kommende generalforsamling ...?

Under alle omstændigheder er vi glade for den store interesse, - og som nævnt nedenfor (den 18. ds.) besva-

rer bestyrelsen (ved formand og/eller kasserer) gerne spørgsmål ved henvendelse på foreningens mailadresse: bartholine@live.dk. - 26. januar 2017.

 

Fri haveleje, - et uønsket levn fra fortiden.

Det samme medlem, som nedenfor anført, har stillet forslag til generalforsamlingen (pkt. 5. q) om fri haveleje

til bestyrelsen i stedet for det nuværende vederlag. Uden stillingtagen til vederlagets størrelse og berettigelse

skal bestyrelsen udtale følgende om begrebet fri haveleje: Fri haveleje til bestyrelsesmedlemmer blev i år 2011

afskaffet af haveforeningen af to årsager: 1) Begrebet var regnskabstilslørende, idet denne form for bestyrelses-

vederlag ikke blev bogført og dermed ikke fremgik af regnskabet, og 2) havelejens størrelse er selv på kort sigt

uforudsigelig. - Sidstnævnte er netop nu aktuelt, hvor havelejen måske allerede i 2018 vil stige til uanede højder

pga. den forventede kloakering. - Bestyrelsen skal derfor på det kraftigste fraråde, at havelejen inddrages i be-

styrelsens vederlag. - 21. januar 2017.

 

Vurderingsudvalgets vederlag.

Et af de samme medlemmer, som nedenfor anført, har stillet forslag til generalforsamlingen (pkt. 5. r) om ve-

derlag til vurderingsudvalget med følgende argumentation: "I dag betales internet, ellers ingenting for ulejlighe-

den". - Dette udsagn er decideret usandt. - Bestyrelsen skal derfor udtale følgende: Vurderingudvalget indkas-

serer selv vurderingsgebyret på kr. 500. Heraf videresendes kr. 50 til foreningens kasse til modregning af for-

mandens internetudgift, som betales af haveforeningen. Det resterende gebyr pr. vurdering fordeles mellem de

3 udvalgsmedlemmer med kr. 150 til hver. I år 2016 blev der af bestyrelsen gennemført 30 haveoverdragelser,

hver med forudgående vurdering fra vurderingsudvalget. - Denne afregningsform er aftalt mellem bestyrelsen

og vurderingsudvalget, og det forekommer derfor begge parter uforståeligt, at et uvedkommende medlem blan-

der sig desangående. - 21. januar 2017.

 

Sidste nyt om spildevand/kloakering.

Dags dato er modtaget nyhedsbrev til alle kolonihave fra Aalborg kommune om spildevandssituationen. Ny-

hedsbrevet kan ses her. - 11. januar 2017.

 

Vejledninger i Køb/Salg samt Vurdering af Kolonihaver.

Kolonihaveforbundet har udsendt "Vejledning om køb og salg af kolonihaver" samt "Vejledning om vurdering af

kolonihavehuse". - Kan ses via foranstående link eller under menupunkterne hhv. KØB SALG AF KOLONIHAVE-

HUSE og VURDERING AF HAVER her på hjemmesiden. - 8. januar 2017.

 

Fællesforsikringen, - prisfald i 2017.

Som noget helt nyt udbetalte Tryg os i 2016 en bonus på kr. 8.288,00, som vi hensatte til reduktion af 2017-

præmien for de fællesforsikringen tilsluttede medlemmer.

Da Tryg desuden har valgt at fastholde 2017-præmien uændret, kan vi reduce medlemspræmien for 2017 til

kr. 874,00, - i forhold til præmien for 2016, der var på kr. 937,00.

132 af vore 160 haver er nu tilsluttet fællesforsikringen. - Du kan til enhver tid tilmelde dig ved henvendelse til

kasserer Jørgen Pedersen, telefon 2283 9436. - Dermed undgår du tillige hvert år at skulle fremvise forsikrings-

kvittering for bestyrelsen. - Se i øvrigt vilkårene under FORSIKRING her på hjemmesiden.- 21. december 2016.

 

Vurderingsudvalget, - suppleantposter.

Haveforeningen søger kandidater til suppleantposter til vurderingsudvalget.

På generalforsamlingen i 2017 skal vælges 2 suppleanter til vurderingsudvalget for en 1 års periode.

Havelejere, der er interesseret i at indgå i haveforeningens vurderingsteam, er velkomne til at kontakte

vurderingsformand Kaj John Johansen på telefon 2860 9383 for nærmere oplysninger.

Det vil være en absolut fordel med byggefaglig baggrund/kendskab/interesse, - ligesom kendskab til edb

vil være ønskeligt. - 27. november 2016.

 

Hækhøjde mod sti, målemetode.

På given foranledning skal oplyses,

  • at hækhøjden mod sti måles fra 1. hjulspor, og
  • at hækhøjden mod sti intetsteds (bortset fra eventuel portal) må overstige de tilladte 1,65 meter.

Bestyrelsen vil ved næstkommende havesyn (september) foretage fornyet kontrol af hækhøjden. - 28. august

2016.

 

Almindelige bestemmelser 2016, fejl i den nyligt udsendte folder.

Aalborg kommune meddeler den 19/5 2016, at ordet "udhuse" skal slettes under pkt. 4, 1 b., som

dermed får følgende ordlyd: "1b. Udover de i pkt. a. nævnte boligarealer, må der i forbindelse med

hovedhus opføres åbne terrasser, tagudhæng over 50 cm på i alt 30 m2."

Hvis man vil have et udhus i forbindelse med sin beboelse, skal det dermed være indeholdt i de 50

m2.

Se revideret udgave af Almindelige bestemmelser for kolonihaver 2016 her. - 20. maj 2016.

 

Ændret opkrævningsform for gebyrer.

De af haveforeningen opkrævede gebyrer af forskellig art har hidtil været opkrævet via A-brevpost, pga. det

vedlagte indbetalingskort.

Fremtidig vil denne udmelding/opkrævning udelukkende ske via email.

Dels fordi vi har opfattelsen af, at flertallet overfører via netbank uden brug af indbetalingskortet, dels for at

spare portoudgift, og dels fordi den eksisterende A-brevpost som bekendt nu afskaffes iht. den nye postlov.

Medlemmer uden mailadresse vil fortsat modtage opkrævningen som brevpost, vedlagt indbetalingskort.

Opkrævning af haveleje samt fællesforsikringspræmie sker fortsat via nets. - 10. maj 2016.

 

Ændrede bygningsmæssige regler, - udvidelse af 50 m2 grænsen.

De tidligere regler om maks. bebyggelse på 50 m2 + drivhus 10 m2 er nu udvidet til i alt 80 m2, med visse

fordelingsregler, som er indarbejdet i menupunktet BYGGERI på nærværende hjemmeside.

Ændringen tjener primært til at lovliggøre byggeri, der i dag er for stort, - og naturligvis nybyggere på "bar"

grund. For størstedelen af medlemmerne, - dem, hvis huse ligger for tæt på skel og dermed ikke må ombygges,

vil den være af mindre betydning. - 22. april 2016.

 

Ændrede regler for ophold i haven, - sæsonen forlænget med en måned.

Overnatning i kolonihaverne er nu tilladt helt frem til den 31/10, - mod før den 30/9.

I perioden 1/11-31/3 er det fortsat ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehuset kl. 21,00-06,00. - 22. april 2016.

 

Udlån/fremleje/folkeregisteradresse.

Kolonihaveforbundet har pr. 1/1 2016 indført nye standardlejevilkår, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

*Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud.

*Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.

Desuden meddeler Aalborg kommune os dd. følgende:

*Der må under ingen omstændigheder være personer i haveforeningen med folkeregisteradresse i Bartholine Jørgensens Minde, hverken havelejere eller lånere.

*Derimod er der naturligvis ingen begrænsninger mht. til flytning af postadresse i sommerhalvåret for hverken havelejere eller eventuelle lånere. - 3. februar 2016.

 

Definition af "tilbygning" contra "ombygning"

Med opfattelsen af, at en tilbygning til et eksisterende kolonihavehus er at sidestille med en ny- eller ombygning, har bestyrelsen, med henvisning til "Aalborg kommunes almindelige bestemmelser", ikke ment at kunne imødekomme ansøgninger om tilbygning til kolonihavehuse, der ligger nærmere skel end 2,5 meter. Dette er af et medlem blevet påklaget til Aalborg kommune, som, foranlediget heraf, den 13. april 2015 skriftligt har meddelt følgende til alle dens haveforeninger:

"Vi betragter en ny- eller ombygning som en ændring af den eksisterende konstruktion på bygningen, hvilket vil sige en ændring af af husets m2, højde eller afstand til skel. Eksisterende bebyggelse, der ikke opfylder kravet til skel, kan ikke ombygges. Udskiftning af en tagplade, vindue, dør eller sidepaneler på huset betragter vi som en renovering/vedligeholdelse af huset."

Bestyrelsen vil derfor fortsætte sin hidtil anvendte praksis. - 24. april 2015

 

Dispensation fra lovliggørelse før vurdering/salg

Med relation til nedenstående, den 3. marts 2015, har Kolonihaveforbundet, Nordjysk Kreds, den 10. april 2015 tilskrevet haveforeningerne således:

"Park & Natur (Aalborg Kommune, red.) er i gang med at udarbejde retningslinier for dispensation for bebyggelse, der ikke opfylder "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" ved salg.

Dette vil tage nogen tid, og der er derfor aftalt følgende ved salg af bebyggelse, der i dag ikke opfylder kravene i bestemmelserne:

Haveforeningens bestyrelse skal sikre, at køber er bekendt med, at der ved senere salg kan være sket ændringer i "Amindelige bestemmelser for kolonihaver", der kræver dispensation eller lovliggørelse før salg." - 13. april 2015

 

Tingbogsattester

"Kolonihaveforbundet skal kraftigt opfordre til, at det undersøges, om der er registreret noget i tingbogen", jfr. side 30 i seneste nummer (1/2015) af Havebladet.

Nærmere forklaret ved, at sælger forinden overdragelsen af et kolonihavehus bør dokumentere, ved en tingngbogsattest, at der ikke er tinglyst nogen adkomst på huset, evt. i form af et lån, som køber i givet fald kunne forlanges at skulle indfri. - Man vil her erindre seneste generalforsamling, hvor nogle medlemmer kritiserede bestyrelsens generelle krav om, at sælgere (for egen regning) skal indhente en sådan tingbogsattest før enhver overdragelse. - 3. marts 2015

 

Spildevandsudledning/samletanke, breve fra Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes stadsgartner anbefaler ved brev af 5/3 2014 alle kolonihaveejere at afvente de nye retningslinier om spildevandsudledning og ikke tage skridt til etablering af nye samletanke. Samtidig gøres opmærksom på, at man, såfremt man mod denne anbefaling vælger at etablere en samletank, skal acceptere, at man senere kan blive pålagt en anden løsning.

I nyhedsbrev af juni 2014 understreges, at en eventuel kommende kloakering ikke automatisk medfører tilladelse til helårsbeboelse.

I nyhedsbrev af februar 2015 meddeles, at individuelle samletanke af praktiske årsager ikke betragtes som en kommende velegnet løsning i bred forstand.

Nyhedsbrevene kan i deres fulde udstrækning findes via menupunktet AALBORG KOMMUNE her på hjemmesiden. - 26. februar 2015

 

Vedligeholdelsespligt hele året.

På given foranledning skal indskærpes, at vedligeholdelsespligten er gældende hele året og ikke kun i den periode, hvor der gennemføres havesyn. - 15. oktober 2014

 

GPS-koordinater i tilfælde af uheld.

Skulle uheldet være ude, og du har brug for at ringe efter hjælp, kan det være et problem, at haveforeningen ikke har en postadresse.

I stedet kan følgende GPS-koordinater for HOVEDINDGANGEN v/Annebergvej oplyses:

57º3’5” N 9º53’22” Ø.

Alternativt kan man på sin smartphone/tablet installere Danmarks officielle 112 app. Du kan læse mere herom på www.112app.dk, - denne app sender din mobiltelefons GPS-koordinater afsted, hvis du bruger app'en til at kontakte alarmcentralen. - 15. august 2014

 

Fjernelse af hvepseboer.

Kjeld Svendsen, have 52, meddeler, at han gerne er haveforeningens medlemmer behjælpelig med fjernelse af hvepseboer. Kontakt på telefon 50528867. - 24. juni 2014

 

Brev fra Kolonihaveforbundets Nordjyske Kreds:

"Det henstilles kraftigt til bestyrelserne, at man gør sine havelejere opmærksom på, at der ikke må annonceres om sanitære forhold, når en have skal sælges." - 13. juni 2013

 

Ingen dispensation fra havesyn

Af praktiske årsager kan der - jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning - ikke dispenseres fra de givne frister for havevedligeholdelse mm. Nødlidende medlemmer må derfor - i tilfælde af ferie, sygdom o.a. - henvises til at lade arbejdet udføre ved fremmed hjælp. - 3. maj 2013

 

Vigtigt om brug af skraldespande ved Annebergvej

Det er desværre observeret, at containerne ved Annebergvej til tider er overfyldte og står ulåste hen.

Derfor bedes alle rette sig efter følgende:

• Containerne er kun til køkkenaffald genereret i Bartholine Jørgensens Minde

• Affald skal samles i tillukkede poser

• Containerne må IKKE efterlades ulåste eller åbne

• Der må IKKE stilles affald ved siden af containerne.

- 9. august 2011

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde • © 2015 • Skriv til Webmaster: webmaster@bartholine.dk